Видео

Фабрично видео

Изложба на завод за меден сулфат

Изложение на фабрика за оцетна киселина

Видео за офис среда

Административен район

Продуктово видео

Показване на продукта от меден сулфат

Показване на продукт от ледена оцетна киселина